Одржливост

Еуроникел е посветен на одговорно и одржливо работење со создавање безбедно работно место, минимизирање на влијанијата врз животната средина и со обезбедување поддршка на локалните заедници.

Ова се постигнува преку сеопфатна рамка за идентификација и управување со ризикот, поддржана од систем на стандарди и политики кои редовно се ревидираат за да се обезбеди нивната ефикасност и усогласеност со најдобрите меѓународни практики.

Наш стремеж се највисоките стандарди за управување со животната средина и безбедноста и сертифицирани сме со ISO 14001:2015 за управување со животната средина.

Здравје и Безбедност

Еуроникел има за цел континуирано да ги подобрува своите здравствени и безбедносни перформанси, со цел создавање на работна средина со нулта-штетност за вработените и изведувачите. Клучен фокус на нашите политики е промовирање на безбедно и здраво однесување од страна на нашата работна сила во сите нивни активности.

Клучните безбедносни практики редовно се разгледуваат и ревидираат за да се обезбеди постојана усогласеност со законите и стандардите за најдобри практики. Еуроникел исто така има воведено сеопфатна програма за обука и мониторинг на здравјето на персоналот, фокусирана на приоритетните области, утврдени преку процесите за проценка на ризикот, спроведени од службата за безбедност и здравје при работа.

Дополнително, Еуроникел обезбедува превентивна здравствена заштита за вработените преку својата амбуланта и медицинскиот тим, што се лоцирани во самата фабрика, кои обезбедуваат програми за обука за безбедност при работа, како и совети за одржување на здрав начин на живот.

Животна средина

Еуроникел има за цел да ја исполни или надмине релевантната национална и европска регулатива за животната средина. Фабриката континуирано ги следи своите емисии и има воспоставено сеопфатен систем за управување со отпад.

Емисиите на SO2, NOx, CO2 и емисиите на прашина од работењето на Еуроникел се во рамките на релевантните гранични вредности на емисии во Северна Македонија и ЕУ, како резултат на значителни инвестиции, надградби на агрегатите и подобрена супресија на прашината.

Еуроникел има А-Интегрирана еколошка лиценца, во согласност со Европската ИСКЗ директива.

Заедница

Ние сме посветени на градење и одржување на нашата социјална лиценца за работа преку транспарентни и конструктивни, долгорочни односи со сите засегнати страни, вклучително и со нашите заедници, домаќини.

Еуроникел создава значителни придобивки за заедницата преку вработување, добавување стоки и услуги, плаќање даноци и концесиски надоместоци и инвестиции во инфраструктурата и затоа настојуваме да се изградиме преку воспоставување долгорочни партнерства со засегнатите страни.

Каде што е применливо, работиме со локални добавувачи за да обезбедиме и создадеме максимална корист за локалните заедници. Нашиот ланец на снабдување опфаќа повеќе од 1.000 домашни компании.

Еуроникел обезбедува постојана поддршка на локалната заедница преку проекти, вклучувајќи:

  • Финансиски и материјални донации за инфраструктурни проекти (како што е одржување на патиштата)
  • Еден од главните спонзори на манифестацијата „Тиквешки Гроздобер“
  • Спонзорство на Алшар – трка за велосипеди и планинарење
  • Спонзорство на локални турнири, вклучувајќи фудбал, останати спортови и слични настани.

Еуроникел е основач на локалниот кошаркарски клуб Кавадарци, ЕУРОНИКЕЛ 2005, еден од водечките кошаркарски клубови во Северна Македонија, како и на кошаркарската академија за деца и млади.

Етика

Еуроникел е посветена на исполнување на највисоките стандарди на деловна етика. Настојуваме да се однесуваме кон сите засегнати страни на фер и транспарентен начин.